Ediţia în limba română
  Texte legislative

  ORDIN nr. 526 din 16 mai 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare


  ORDIN nr. 526 din 16 mai 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
  Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 447 din 24 mai 2006

  Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si Referatul de aprobare al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate hr. E.N. 10.284/D.G. 1.467/2006,

  in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

  ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

  Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 77. - (1) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

  (2) Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12, la care se ataseaza Declaratia privind obligatiile de plata prevazuta la art. 1, precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.

  (3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate, care va intocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul imputernicit sa exercite viza CFP.

  (4) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Directiei management si economica, va fi supus aprobarii presedintelui-director general, conform modelului prevazut in anexa nr. 13.
  (5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderouI ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 14 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. 15, care va fi transmisa solicitantului in termen de 15 zile.

  (6) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate."

  2. Articolul 97 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 97. - Anexele nr. 1-15 fac parte integranta din prezentele norme."

  3. Dupa anexa nr. 11 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 12-15, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 -4 care fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  ANEXA Nr. 1: (Anexa nr. 12 la norme)

  Catre Casa de Asigurari de Sanatate ..........................
  Unitatea ......................., cod fiscal ............, cu sediul in localitatea ..........., str. .......... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, sectorul/judetul ..........., cont .........., deschis la Trezoreria .............., va rugam a ne vira suma de ............. (...........) lei, reprezentand diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip indemnizatii):
  .....................................................................................................................................
  si contributia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pe luna/perioada ................., dupa cum urmeaza:
  - totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii platite pe luna/perioada ................, suma: ..............lei;
  - totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada .............., suma: ................lei;
  - totalul sumei de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada .............., suma: .............lei.

  Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.

  - Anexa: Declaratia/Declaratiile privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada .................................


  ANEXA Nr. 2: (Anexa nr. 13 la norme)


  Aprobat
  Presedinte-director general,
  ...................................

  REFERAT

  In baza prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, ale art. 77 din Normele de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, analizand documentele justificative depuse la Casa de Asigurari de Sanatate ............ sub nr. ............/.........., propunem aprobarea/respingerea platii sumei de ................. lei reprezentand diferenta dintre "Totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii" platite salariatilor proprii si "Totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator" pe luna/perioada ......................... catre Unitatea .................din localitatea .....................
  Motivele respingerii cererii .............................................


  ANEXA Nr. 3: (Anexa nr. 14 la norme)


  BORDEROU ANEXA

  La ordonantarea de plata nr. ........... / ................. a sumei reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.


  Seful compartimentului de specialitate,
  ..............................................
  Intocmit

  ANEXA Nr. 4: (Anexa nr. 15 la norme) CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


  Catre Unitatea ...................., localitatea .........., str. ............., nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judetul .............
  Prin prezenta va facem cunoscut ca nu s-a aprobat virarea sumei de ................ lei, reprezentand diferenta dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite salariatilor proprii, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru luna/perioada .....................
  Seful compartimentului de specialitate,
  ........................
  Intocmit
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA TEXTE LEGISLATIVE

  Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009)
  Ordonanta stabileste noile cotele de contributii pentru ianuarie 2009.
  Ordonanta de urgenta nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
  Publicitate

  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA TEXTE LEGISLATIVE:

  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare