Ediţia în limba română
  Informaţii legislative

  Bilant 30.06.2009

  24 IULIE 2009

  OMFP nr.2123/22.06.2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici


  NOTĂ: Pentru formularul .pdf situaţii financiare la 31 decembrie 2014, vezi: Program bilant la 31.12.2014 (situatii financiare decembrie 2014).

  Art. 1. – Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2. - Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2009 in formatul si la termenele prevazute in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

  Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 499 din 3 iulie 2008.

  Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  ANEXA
  Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

  CAPITOLUL I
  A. Norme metodologice privind intocmirea si verificarea raportarilor contabile ale operatorilor economici la 30 iunie 2009

  1. Generalitati

  Operatorii economici, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

  Operatorii economici pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

  2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2009

  Persoanele juridice vor intocmi si depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:

  a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
  b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
  c) Date informative (cod 30).

  Persoanele juridice vor completa datele de identificare (denumirea unitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. in casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea operatorului economic.

  Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii unitatii si, in consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, unitatea fiind sanctionata potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

  Persoanele juridice completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizarile ulterioare.

  In cazul in care unitatea desfasoara mai multe activitati, se va trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul unitatii (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).

  Formularul "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

  Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2009, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

  Formularul "Contul de profit si pierdere" cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2009.

  Datele care se raporteaza in formularul "Contul de profit si pierdere" sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare. Randul 63 se completeaza numai de catre microintreprinderi, incadrate ca atare potrivit Codului fiscal, cu suma reprezentand impozitul pe venitul acestora.

  Persoanele juridice inscriu in formularul "Contul de profit si pierdere", la randul 16 "Salarii si indemnizatii", toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale. La acelasi rand se va cuprinde si contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rd. 30 din formularul "Date informative" (cod 30).

  In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.

  La randurile privind platile restante se inscriu sumele de la sfarsitul perioadei de raportare, care au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.

  Raportarile contabile la 30 iunie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

  Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

  - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
  - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

  Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, intocmind raportarile contabile la 30 iunie 2009.

  Societatile comerciale care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.

  In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile contabile la 30 iunie 2009 ale persoanei juridice din tara vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.

  Formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2009, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

  Programul de asistenta este pus la dispozitia operatorilor economici, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

  Operatorii economici vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2009, insotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

  Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2009 se vor completa in lei (RON).

  Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2009 nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2009, urmand sa depuna o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

  - denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
  - adresa si numarul de telefon;
  - numarul de inregistrare la registrul comertului;
  - codul unic de inregistrare;
  - capitalul social.

  O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

  3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2009

  Raportarile contabile la 30 iunie 2009, precum si declaratiile operatorilor economici care nu au desfasurat activitate, sau se afla in curs de lichidare se vor depune pana cel mai tarziu 14 august 2009.

  Nedepunerea dischetelor si a raportarilor contabile listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor mentionate mai sus, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2009, se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.

  4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2009 de catre operatorii economici se efectueaza folosind Planul de conturi general prevazut la Capitolul IV din Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a comunitatilor economice europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

  B. NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE
  ___________________________________________________________
  Codul Denumirea
  ___________________________________________________________
  10 PROPRIETATE DE STAT
  11 Regii autonome
  12 Societati comerciale cu capital integral de stat
  13 Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome
  14 Companii si societati nationale

  20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat si privat)
  PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%)
  21 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
  22 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
  23 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
  24 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

  PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% si peste 50%)
  25 Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
  26 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
  27 Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
  28 Societati comerciale cu capital de stat si privat strain

  30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA
  (cu capital: privat autohton, privat autohton si strain, privat strain, societati agricole)
  31 Societati comerciale in nume colectiv
  32 Societati comerciale in comandita simpla
  33 Societati comerciale in comandita pe actiuni
  34 Societati comerciale pe actiuni
  35 Societati comerciale cu raspundere limitata
  36 Societati agricole
  37 Societati comerciale cu capital de stat, privatizate in cursul anului 2009

  40 PROPRIETATE COOPERATISTA
  41 Cooperative de consum
  42 Cooperative mestesugaresti
  43 Cooperative si asociatii agricole netransformate
  44 Cooperative de credit

  50 PROPRIETATE OBSTEASCA
  (societati comerciale apartinand organizatiilor si institutiilor politice si obstesti)

  IV. Corelatiile din cadrul formularelor din situatiile financiare la 30.06.2009

  SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII (cod 10)

  Rd. 04 = rd. 01 la 03 (col. 1 si 2)
  Rd. 09 = rd. 05 la 08 (col. 1 si 2)
  Rd. 12 = rd. 09 + 10 - 11 - 18 (col. 1 si 2)
  Rd. 13 = rd. 04 + 12 (col. 1 si 2)
  Rd. 16 = rd. 17 + 18 (col. 1 si 2)
  Rd. 19 = rd. 20 la 22 (col. 1 si 2)
  Rd. 34 = rd. 19 + 23 + 24 + 25 - 26 + 27 - 28 + 29 - 30 + 31 - 32 - 33 (col. 1 si 2)
  Rd. 36 = rd. 34 + 35 (col. 1 si 2)

  Rd. 36 = rd. 13 - 14 - 15 -17 (F-G-H) (col. 1 si 2)
  Rd. 19 + 35 >= 0 (col. 1)
  Rd. 19 + 35 > 0 (posibil =0 la sucursale) (col. 2)

  CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (cod 20)

  Rd. 01 >= 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 01 = rd. 02 la 05 (col. 1 si 2)
  Rd. 10 = rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09 (col. 1 si 2)
  Rd. 15 = rd. 16 + 17 (col. 1 si 2)
  Rd. 18 = rd. 19 - 20 (col. 1 si 2)
  Rd. 21 = rd. 22 - 23 (col. 1 si 2)
  Rd. 24 = rd. 25 la 28 (col. 1 si 2)
  Rd. 29 = rd. 30 - 31 (col. 1 si 2)
  Rd. 32 = rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29 (col. 1 si 2)
  Rd. 33 = rd. 10 - 32, daca rd. 10 - 32 > 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 34 = rd. 32 - 10, daca rd. 10 - 32 <= 0 (col. 1 si 2)

  Rd. 35 >= rd. 36 (col. 1 si 2)
  Rd. 37 >= rd. 38 (col. 1 si 2)
  Rd. 39 >= rd. 40 (col. 1 si 2)

  Rd. 42 = rd. 35 + 37 + 39 + 41 (col. 1 si 2)
  Rd. 43 = rd. 44 - 45 (col. 1 si 2)

  Rd. 46 >= 47 (col. 1 si 2)

  Rd. 49 = rd. 43 + 46 + 48 (col. 1 si 2)

  Rd. 50 = rd. 42 - 49, daca rd. 42 - 49 > 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 51 = rd. 49 - 42, daca rd. 42 - 49 <= 0 (col. 1 si 2)

  Rd. 52 = rd. 10 + 42 - 32 - 49,
  daca rd. 10 + 42 - 32 - 49 > 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 53 = rd. 32 + 49 - 10 - 42,
  daca rd. 10 + 42 - 32 - 49 <= 0 (col. 1 si 2)

  Rd. 56 = rd. 54 - 55, daca rd. 54 - 55 > 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 57 = rd. 55 - 54, daca rd. 54 - 55 <= 0 (col. 1 si 2)

  Rd. 58 = rd. 10 + 42 + 54 (col. 1 si 2)
  Rd. 59 = rd. 32 + 49 + 55 (col. 1 si 2)

  Rd. 60 = rd. 58 - 59, daca rd. 58 - 59 > 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 61 = rd. 59 - 58, daca rd. 58 - 59 <= 0 (col. 1 si 2)

  Rd. 64 = rd.60 - 61 - 62 - 63,
  daca rd.60 - 61 - 62 - 63 > 0 (col. 1 si 2)
  Rd. 65 = rd.61 + 62 + 63 - 60,
  daca rd.60 - 61 - 62 - 63 <= 0 (col. 1 si 2)

  DATE INFORMATIVE (cod 30)

  Rd. 01+02 = 1 (col. 1)

  Totaluri pe orizontala:
  Col. 1 = col. 2 + 3 (se repeta de la rd.03 la 22)

  Totaluri pe verticala:
  Rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22 (col. 1, 2 si 3)
  Rd. 04 = rd. 05 la 07 (col. 1, 2 si 3)
  Rd. 08 = rd. 09 la 13 (col. 1, 2 si 3)
  Rd. 18 = rd. 19 la 21 (col. 1, 2 si 3)

  Rd. 24 >= Rd.25 (col.1)
  Rd. 26 >= Rd.27 (col.1)
  Rd. 28 >= Rd.29 (col.1)

  Rd. 31 = rd. 32 la 34 (col. 1 si 2)
  Rd. 35 = rd. 36 + 42 (col. 1 si 2)
  Rd. 36 = rd. 37 la 41 (col. 1 si 2)
  Rd. 42 = rd. 33 + 44 (col. 1 si 2)
  Rd. 50 = rd. 51 la 55 (col. 1 si 2)
  Rd. 57 = rd. 58 + 59 (col. 1 si 2)
  Rd. 60 = rd. 61 + 62 (col. 1 si 2)
  Rd. 63 = rd. 64 + 65 (col. 1 si 2)
  Rd. 66 = rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90 (col. 1 si 2)
  Rd. 67 = rd. 68 + 69 (col. 1 si 2)
  Rd. 70 = rd. 71 + 72 (col. 1 si 2)
  Rd. 73 = rd. 74 + 75 (col. 1 si 2)
  Rd. 76 = rd. 77 + 78 (col. 1 si 2)
  Rd. 79 = rd. 80 + 81 (col. 1 si 2)
  Rd. 83 = rd. 84 + 85 (col. 1 si 2)
  Rd. 91 = rd. 92 la 94 (col. 1 si 2)

  Corelatiile dintre formularele de raportare contabila la 30.06.2009

  (corelatiile contin membri de forma FF.RR.C unde: FF=cod formular, RR=nr.rand, C=nr.coloana)

  ----corelatii intre F10 si F20-------------
  10.31.2 = 20.64.2 profit
  10.32.2 = 20.65.2 pierdere

  ----corelatii intre F10 si F30-------------
  10.31.2 = 30.01.2
  10.32.2 = 30.02.2

  10.11.2 + 10.14.2 >= 30.03.1 (D+G)

  Corelatii suplimentare propuse de unitatile fiscale

  F10_020 col 1 si 2 >=0 (cap.subscris varsat)
  F10_021 col 1 si 2 >=0 (cap.subscris nevarsat)
  F10_022 col 1 si 2 >=0 (patrimoniul regiei)
  F10_023 col 1 si 2 >=0 (prime de capital)
  F10_025 col 1 si 2 >=0 (rezerve)
  F10_033 col 1 si 2 >=0 (repartizarea profitului)
  DE ASEMENEA ÎN SECŢIUNEA INFORMAŢII LEGISLATIVE

  Contine adresa de unde puteti descarca programul ANAF pentru situatiile financiare semestriale pe 2009 precum si informatii utile privind termenul de depunere al bilantului, documentele necesare si sugestii practice legate de utilizarea aplicatiei.
  Programul oferit de ANAF pentru obtinerea si verificarea formatului electronic al situatiilor financiare la la 31 decembrie 2008.
  De la 1 februarie 2013 salariul de baza minim brut pe tara este 750 lei lunar, la un program de lucru de 168,667 ore pe luna, reprezentand 4,44 lei/ora. De la 1 iulie salariul de baza minim brut pe tara este 800 lei lunar, la un program de lucru de 168,667 ore pe luna, reprezentand 4,74 lei/ora.
  Aplicatia pdf pentru bilantul la 31.12.2012 si informatii privind termenul de depunere a bilantului si anexele necesare.
  Indemnizatia pentru cresterea copilului se majoreaza de la 75% la 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni si se acorda pentru fiecare dintre nasteri.
  © 1991-2015 Titi Tudorancea Business Info | Titi Tudorancea® este Marcă Înregistrată | Condiţii de utilizare